login::  password::
cwbe coordinatez:
21
8385799

ABSOLUT
KYBERIA
permissions
you: r,
system: public
net: yes

neurons

stats|by_visit|by_K
source
tiamat
K|my_K|given_K
last
commanders
polls

total descendants::75
total children::8
25 K

show[ 2 | 3] flat


ID 10853521
i!6
Má byť marketing iba o zvyšovaní zisku? Kde je hranica medzi úspechom a spoločenskou zodpovednosťou? Medzinárodný kódex marketingu náhrad materského mlieka spolu s dodatkami WHA reguluje marketingové aktivity výrobcov umelého mlieka.


Príbeh reklamy a propagácie umelej výživy sa začína tragédiou. Chorobami a úmrtiami miliónov detí ako dôsledok používania umelej výživy. Deti, ktoré by boli pred tým tradične dojčené, boli pod vplyvom neetickej propagácie umelej výživy prevádzané na kŕmenie umelým mliekom. Napriek tomu, že ho nepotrebovali. Aj v súčasnosti na celom svete zomrie podľa údajov UNICEF-u a WHO viac ako 800 000 detí na celom svete ročne z dôvodu, že neboli dojčené.

Nasledujúci krátky dokumentárny film UNICEF-u je o praktikách spoločností vyrábajúcich umelé mlieka z Filipín.
Tieto skutočnosti začali byť medializované vďaka investigatívnemu článku z roku 1973 The Baby Killer od Mika Mullera. Článok opísal nemorálne marketingové praktiky výrobcov umelých mliek, ktorými sa snažili zvýšiť predaj a spotrebu umelého mlieka v krajinách tretieho sveta na úkor dojčenia. Hoci mnohé ženy pôvodne chceli a mohli dojčiť, po prevedení detí na umelé mlieko, neboli schopné vrátiť sa k dojčeniu. Vysoké náklady na výživu v kombinácii s nehygienickými podmienkami spôsobovali a i v súčasnosti spôsobujú podvýživu takto kŕmených dojčiat, závažné črevné infekcie, až smrť. Používanie umelého mlieka sa odvtedy etablovalo vo všetkých krajinách sveta napriek tejto tragickej skúsenosti do takej miery, že sa vníma ako štandard kŕmenia detí. Bez toho, aby si ľudia boli vedomí rizík s ním spojených.

Zvyšovanie povedomia verejnosti o metódach marketingu výrobcov umelého mlieka viedlo k vytvoreniu mimovládnej organizácie INFACT. V roku 1979 zvolali WHO a UNICEF medzinárodné stretnutie odborníkov na výživu s cieľom vytvoriť kódex pre marketing výrobcov umelých mliek. Výledkom bolo vytvorenie organizácie IBFAN (The International Baby Food Action Network). Bol tiež vytvorený Medzinárodný kódex The International Code of Marketing of Breastmilk Substitutes ktorý je záväzný pre členské krajiny spolupracujúce s WHO.

Ciele kódexu

Cieľom je taká úprava legislatív v signatárskych krajinách, (medzi ktoré patrí aj Slovensko) ktorá zamedzí neetickej propagácii a reklame na umelú výživu. Tiež má zamedziť kontaktu výrobcov umelých mliek s tehotnými a dojčiacimi ženami ako aj ich vplyvu na zdravotníkov. Reklama na umelé mlieko tým bola daná na jednu úroveň s reklamou na cigarety či alkohol. Vytvára závislosť na výlučnom spôsobe kŕmenia, pričom návrat k dojčeniu po prevedení dieťaťa na umelú výživu je mimoriadne náročný. Samotné umelé mlieko bolo dané na úroveň liečiva, ktoré má byť podávané v medicínsky indikovaných prípadoch a má sa dbať na jeho správnu prípravu.

Kódex upravuje rôzne oblasti reklamy od vzhľadu obalu umelého mlieka, cez sponzorovanie vzdelávacích aktivít zdravotníkov či matiek týkajúcich sa výživy batoliat výrobcami umelých mliek. Ďalej rôzne výhodné akcie a balenia umelého mlieka či vytváranie dojmu, že umelé mlieko má nejaké „zázračné“ vlastnosti, ktoré ovplyvňujú zdravie detí. Upravuje tiež propagáciu pridružených produktov ako cumlíky, dojčenské fľaše, príkrmy, výživové doplnky, kašičky. Čiže celý sortiment výrobkov určených pre dojčatá.

Prečo by malo byť dojčenie téma v rozvinutých krajinách?

No dobre. Poviete si. Podporovať dojčenie a zamedzovať nemorálnym marketingovým praktikám v krajinách tretieho sveta má svoj význam. Dojčenie v týchto krajinách naozaj zachraňuje životy. Ale robiť z toho nejakú veľkú vedu v Európe a na Slovensku? Prečo by mala Slovenská republika okliešťovať možnosti propagácie umelého mlieka a výrobkov s ním spojených na Slovensku? Prečo by mala aktívne organizovať a finančne podporovať nezávislé vzdelávanie tehotných a dojčiacich žien o predchádzaní problémom s dojčením a o vhodnosti dojčenia ako tej najlepšej potravy pre dieťa? Odpoveď niekoho možno prekvapí: Preto, lebo dojčenie stále zachraňuje životy a má obrovský potenciál redukovať finančné zdroje vynakladané na liečbu detí a matiek – aj na Slovensku.

Princípy kódexu boli zapracované do medzinárodných dohôd ako napríklad Deklarácia Innocenti. Niektoré jeho časti boli prevzaté do direktív Európskej únie. Na Slovensku je reklama náhrad materského mlieka upravená zákonom č. 147/2001 Z.z. § 9 . Uvádza sa v ňom napríklad, že reklama na umelé mlieko sa nesmie diať prostredníctvom rozdávania vzoriek, či upozorňovaním na špeciálne akcie predaja umelého mlieka. O dopadoch marketingu umelého mlieka na zdravie celej populácie zaznievajú čoraz častejšie hlasy aj vo vedeckých kruhoch.

obr
free image hosting

Rast obratu z predaja dojčenskej výživy vyjadrený v USD v Indii a v Číne (Tom Woolynn)

Na príklade Indie a Číny je možné vidieť, aké možnosti pre rast obratu výrobcov umelých mliek sú v krajinách, kde je marketing vhodne upravený zákonom (India) v porovnaní s krajinami, ktoré marketing nijako neupravujú (Čína). Prirodzene, regulácia marketingu umelého mlieka nie je jediný faktor, ktorý ovplyvňuje jeho predaj. Nemožno sa ale tiež tváriť, že stále prepracovanejšie marketingové stratégie, útočiace na city matiek, nemajú žiaden efekt. Moderné označenie pre takýto marketing, je „edukácia verejnosti“. Tá síce používa frázu „dojčenie je naj“ ale vždy v závese nezabudne informovať o nových vylepšeniach umelých mliek, o vyváženosti minerálov a vitamínov v umelom mlieku. Podsúva ženám názor, že pri dojčení si obsahom živín v mlieku nemôžu byť nikdy isté.

Emócie a snaha dať dieťaťu „len to najlepšie“ – recept na úspech marketingu umelých mliekVideo, ktorého zadávateľom bol Similac (firma vyrábajúca umelé mlieko v USA) vyhralo prestížne ocenenie za najlepšiu reklamu Gold Effie. Ocenenie je niečo ako Oskar pre reklamu. Reklama bola mimoriadne úspešná a priniesla Similacu očakávané zvýšenie ziskov. Zhotovovateľ reklamy prezrádza, aké bolo zadanie:

Popri klesajúcej pôrodnosti a so zvyšujúcou sa mierou dojčenia, spotreba umelých mliek klesala. Pre rast Similacu to znamenalo popri silnejúcej konkurencii výzvu. Úspech si v tomto prípade vyžadoval vytvorenie výnimočného vzťahu s matkami.

Výsledok našej snahy priniesol pozornosť sociálnych médií a milióny zhliadnutí a zdieľaní. Avšak čo je najdôležitejšie. Podarilo sa nám dosiahnuť, že produkt – umelé mlieko, ničím nelíšiace sa od konkurencie – predmetom záujmu nových matiek. Nebola to ľahká úloha.


Všimnite si, ako táto konkrétna reklama šikovne narába s emóciami. Podsúva predstavu, že otázka spôsobu kŕmenia dieťaťa je všeobecne vnímaná ako otázka toho, či je žena dobrá alebo zlá matka. Zároveň vyvoláva v ženách pocit, že im "rozumie" a "zdieľa" ich prípadné pocity zlyhania a frustrácie. Inými slovami hovorí: Ak si kúpite náš výrobok, nebudete horšia matka. Podporujeme vás vo vašej voľbe. Na tomto posolstve by nebolo nič zlé za predpokladu, že by nevyvolávala umelo zdanie rozporu medzi dojčiacimi a nedojčiacimi ženami. V kontexte reklamy sa jedná o manipuláciu.

Ďalšou stratégiou ako presvedčiť rodičov o potrebe kupovať pre deti špeciálne výživové doplnky (kašičky, ovocné a zeleninové prírkmy, dojčenské vody) spočíva v navodení dojmu, že výrobky pre dojčatá spĺňajú akýsi extra štandard kvality. Nedosiahnuteľný pre bežné, nespracované potraviny (zelenina, ovocie, pomleté obilninové zrná). Za všetky uvediem jeden úsmevný príklad. Snahu presvedčiť rodičov, aby si kúpili špeciálny zeleninový príkrm, namiesto doma pripravenej zeleniny (časti textu vzbudzujúce obavy ohľadne kvality základnej potraviny som zvýraznila).


Ak nemáte overené zdroje čerstvej zeleniny, treba si dávať pozor na možný výskyt zvýšeného množstva dusičnanov a pesticídov. Bio zelenina by mala mať nižší obsah nežiaducich látok ako zvyšky pesticídov a dusičnany, môže však na druhej strane tým, že nie je chemicky ošetrená, obsahovať plesne alebo parazity, pochádzajúce z hnojív na báze zvieracieho trusu. Takúto situáciu môžu vyriešiť príkrmy s vekovým určením, u ktorých je obsah akýchkoľvek škodlivín prísne limitovaný.


WHO zaradilo Slovensko medzi krajiny, v ktorých je podpora dojčenia zo strany štátu nedostačujúca. Dôvody?

Svetová zdravotnícka organizácia v pravidelných intervaloch monitoruje implementovanie kódexu do legislatív v jednotlivých krajinách po celom svete. Sú to práve rozvinuté krajiny, ktoré majú legislatívnu úpravu nedostatočnú. Lekárska obec ale čoraz častejšie zdôrazňuje obrovský význam dojčenia pre zdravie celej populácie. V neposlednom rade sa upozorňuje na potenciál dojčenia šetriť obmedzené finančné zdroje verejného zdravotníctva.

Svetová zdravotnícka organizácia a Unicef sú tradične organizáciami, ktoré sa o podporu dojčenia zasadzujú rôznymi iniciatívami. Ide o iniciatívu Baby Friendly Hospital – so zameraním na podporu dojčenia v pôrodniciach. Ďalej o originálnu iniciatívu 1000 dní zameranú na vzdelávania o negatívnom vplyve nedostatočnej výživy na dojčenie v rozvojových krajinách a v chudobných regiónoch vyspelého sveta.

Originálnu píšem preto, že výrobcovia umelých mliek túto iniciatívu prevzali. Pod rovnakým menom iniciatívy v rôznych krajinách propagujú výživové doplnky pre dojčiace matky a dojčatá. Odvolávajú sa na Svetovú zdravotnícku organizáciu a vedeckú obec. A to aj napriek tomu, že samotná WHO na stránkach pôvodnej iniciatívy takúto spoluprácu s výrobcami umelých mliek vyslovene odmieta z etických dôvodov. Toto odmietnutie je uvedené priamo pod princípmi iniciatívy.


1000 dní nebude spolupracovať s výrobcami umelého mlieka alebo so spoločnosťami, ktorých marketingové praktiky podkopávajú sebadôveru žien pri dojčení alebo porušujú Medzinárodný Kódex marketingu náhrad materského mlieka.

Sledovanie dodržiavania kódexu a jeho implementácia do celonárodných politík je ďalšia takáto iniciatíva. Posledná správa o tom, ako je vo svete dodržiavaný kódex, bola vydaná v máji 2016. Aj napriek tomu, že sme sa tentokrát ocitli na jednej lodi v dobrej spoločnosti rozvinutých krajín, dôvod na radosť to nie je. To, že pre väčšinu krajín rozvinutého sveta nie je ochrana dojčenia téma, vidno na mape pochádzajúcej z reportu.

Podpora a ochrana dojčenia vo svete politikami štátov: https://ibb.co/j130E5


O čom hovorí kódex? Čo sa od jednotlivých krajín očakáva?

Ochrana pred marketingom umelého mlieka na viacerých úrovniach. Zákaz poskytovania vzoriek zdarma. Zákaz poskytovania reklamných dudlíkov, fľašiek a iných pomôcok (ktorých používanie vedie k problémom s dojčením) tehotným ženám alebo matkám. Obmedzenie špeciálnych akcií na umelé mlieka, propagáciu konkrétnej značky umelého mlieka lekármi a odbornými spoločnosťami. Konkrétna úprava čo má a čo nemá obsahovať obal umelého mlieka a podobne.


Legislatíva u nás nepokrýva predmety ako dudlíky, fľašky, tzv. pokračovacie mlieka, mlieka určené dojčiacim matkám (áno – matky ktoré nedávajú svojim deťom umelé mlieka by podľa marketingu výrobcov umelých mliek mali samé piť špeciálne upravené mlieka), výživových doplnkov určených dojčeným deťom.

Štát by mal tiež vzdelávať verejnosť o dôležitosti podpory dojčenia, o dôsledkoch používania dudlíkov a fľašiek v dojčenskom veku dieťaťa na samotné dojčenie a podobne. V oblasti adekvátneho vzdelávania prístupného všetkým tehotným ženám Slovenská republika zlyháva.


Keď výrobca umelého mlieka vzdeláva o strave

Absencia vzdelávania má však aj inú stránku než iba tú, že štát dojčiace matky nepodporuje. Otvára priestor pre nové marketingové stratégie výrobcov umelých mliek. Tie pod rúškom podávania vedecky overených informácií, v spolupráci s odborníkmi, systematicky nahlodávajú dôveru budúcich matiek a dojčiacich žien v prospešnosť dojčenia pre ich zdravie alebo zdravie ich detí.

Jedným takýmto príkladom zo Slovenska sú aj takzvané „vzdelávacie“ aktivity výrobcu umelého mlieka. Ten na základe internetového prieskumu na vzorke 150 matiek, ide v spolupráci s odborníkmi vzdeláva verejnosť o dôležitosti riadneho stravovania počas dojčenia. Priamo v tlačovej správe táto iniciatíva konštatuje, že stravovacie návyky slovenských žien sú nedostatočné a dojčenie môže prebiehať na úkor ich zdravia. Slovami odborníčky odporúča matkám porozmýšľať nad vhodnými výživovými doplnkami určenými špeciálne dojčiacim matkám.

„Ak uvažuje dojčiaca matka o vhodnej strave pre seba, mala by premýšľať aj nad doplnením jedálneho lístka o vhodné výživové doplnky špeciálne určené dojčiacim matkám, ktoré obsahujú optimalizovaný pomer jednotlivých vitamínov a prvkov,“

„Pokiaľ je príjem živín menší než celková nutričná potreba pre produkciu mlieka a súčasné zachovania zásob živín u matky, telo zmobilizuje dostupné živiny na úkor matky. Matke hrozí napr. odvápnenie kostí, chudokrvnosť, úbytok svalovej hmoty, únava a vyčerpanie, čo môže ohrozovať intenzitu a dĺžku dojčenia.“

Predstavte si, že pôjdete k lekárovi. Namiesto odberu krvi vám zistí či vám chýba železo, vitamín D alebo vápnik jednoduchým rýchlym spôsobom. Dá vám vyplniť dotazník. Koľko financií by sa ušetrilo! Znie to absurdne? Výskumníkom z tlačovej správy spomínanej iniciatívy ani najmenej. Pozrite sa, čo dotazníkovou formou zistili a vedecky nekorektným spôsobom referujú verejnosti. Korektné by bolo totiž hovoriť vždy o výskumnej vzorke – čiže nie plošne a o nedostatku živín v strave, nie v krvi. Keďže to jediné štúdia sledovala. Vzorka detí nebola reprezentatívna pre celú populáciu na Slovensku. Toto sa nikde v tlačovej správe ale nedočítate.

Až 88 percent dojčiacich žien nemá podľa štúdie dostatočný energetický príjem. Chýba im kyselina listová, železo, vápnik, vitamín D, zinok, vitamíny skupiny B a jód. Okrem toho majú nedostatok polynenasýtených mastných kyselín, najmä omega-3 alebo LCP mastných kyselín.

Pokiaľ si ich matka podľa iniciatívy dostatočne nedopĺňa, postupne môže nedostatkom niektorých prvkov a vitamínov trpieť aj dieťa.

Tlačová správa bola uverejnená v rôznych médiách. Na prvý pohľad nič nenaznačuje, že ide o propagáciu výrobkov umelého mlieka. V správe nie je spomenutá konkrétna značka výrobku. No odkaz, ktorý matkám dáva, vyvoláva v nich neistotu. Články vôbec nemotivujú ženy, aby absolvovali preventívnu prehliadku a nechali si zistiť hladinu minerálov a vitamínov v krvi. Schéma, ktorú správa sleduje, je nasledovná: dôveryhodná informácia (lekárka, vedecká štúdia) – emócia (strach z nedostatočnej výživy) – ponúkané riešenie (výživový doplnok).

Podklady pre takéto plošné tvrdenia vychádzali z internetového dotazníka. Nie zo serióznych epidemiologických prehľadov, súčasťou ktorých by bolo sledovanie výživových látok priamo v materskom mlieku alebo krvi dojčiacich žien či v krvi dojčených detí na Slovensku. Rovnaká iniciatíva bola IBFANom kritizovaná v Tureckú, Írsku, Portugalsku, Číne či Brazílii (aby som vymenovala len niektoré krajiny, kde je táto kampaň rozbehnutá na plné obrátky). Článok v Irish Examiner veľmi výstižne popisuje o čo takýmto iniciatívam ide predovšetkým:

„Kampaň vysiela posolstvo, že dojčenie je pre matku z výživového hľadiska obrovská výzva. Musí sa uistiť, že sa jej dostáva všetkých látok ktoré v tomto špeciálnom obodbí potrebuje.“
http://www.irishexaminer.com/viewpoints/analysis/we-need-milk-law-legislation-to-really-protects-mothers-and-babies-293558.html

Cieľová skupina takýchto iniciatív sú ženy zo strednej vrstvy s prístupom k internetu. Výživové doplnky, ktoré odporúčajú matkám a umelé mlieka pre batoľatá si len sotva môže dovoliť tá najzraniteľnejšia skupina žien a detí trpiacich nedostatočnou výživou. Pre túto skupinu detí je najbezpečnejšie byť naďalej dojčené aj po prvom roku života. Umelé mlieka, pripravené v nehygienických podmienkach a s pomocou neprevarenej vody zo studní, predstavujú iba sotva zdravú a vhodnú možnosť ako zlepšiť ich zdravie.

Rozvojový svet v rozvinutom štáte

Slovensko patrí medzi najbohatšie krajiny sveta. Máme to šťastie, že sme sa narodili v krajine, kde neprebiehajú vojny. Namiesto toho či budeme mať čím zajtra nakŕmiť svoje deti, mnohí z nás riešia či a kam pôjdeme toto leto na dovolenku. Aj v našej krajine sú však miesta, kde sú nebezpečenstvá nedojčenia rovnaké ako v krajinách rozvojového sveta. Jediný rozdiel robí bezplatná dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre deti postihnuté závažnou formou črevnej infekcie.

Novorodenecká a dojčenská úmrtnosť vo vylúčených rómskych komunitách je v porovnaní s bežnou slovenskou populáciou vysoká. Problémy sa začínajú už v tehotenstve nedostatočnou a nekvalitnou stravou matky. Pokračujú separáciou žien od detí v nemocniciach a nedostupnosťou nezávadne pripravovaného umelého mlieka pre deti rómskych matiek, ktoré nedojčia. Znečistená, neprevarená voda zo studní, v ktorej sa umelé mlieko v takýchto podmienkach pripravuje, znižovanie dávok či riedenie umelého mlieka múkou z dôvodu finančnej náročnosti takejto výživy, chudoba a infekčné prostredie, v ktorom tieto dojčatá vyrastajú… To všetko spôsobuje v sociálne výlúčených komunitách na Slovensku vážne zdravotné problémy vyžadujúce si hospitalizáciu a v niektorých prípadoch až smrť [1].

Aj to je vizitka nezáujmu štátu o podporu dojčenia v celkovej populácii s prihliadnutím na špecifické potreby sociálne vylúčených skupín. To, čo by mohlo pomôcť skupine obyvateľstva ohrozeného podvýživou, sú skôr terénne pracovníčky, ktoré by pomáhali týmto ženám s dojčením. Informácie o rizikách spojených s nesprávnou prípravou či riedením umelého mlieka, zabezpečenie nezávadnej vody. Informačná kampaň na internete a odporúčanie výživových doplnkov pre matky či pokračovacích mliek pre dojčatá, budú mať u žien ohrozených podvýživou sotva nejaký efekt.

Dopad na zdravie ženy – zabudnutá téma

Len málokedy sa v prvom rade hovorí o ochrannej funkcii dojčenia pre ženy. Nedojčenie totiž zvyšuje riziko rakoviny prsníka a vaječníkov, ako aj riziko rozvoja diabetu druhého typu v neskoršom živote. Dojčenie dieťaťa na požiadanie spôsobuje u väčšiny žien oddialenie nástupu menštruačného cyklu na niekoľko mesiacov alebo dokonca rokov po pôrode. Oddialenie menštruačného cyklu je žiaduci fyziologický jav, ktorého cieľom je z evolučného hľadiska zrejme tiež zabrániť viacerým tehotenstvám v krátkom časovom období. Zo zdravotného hľadiska ide o často opomínanú pozitívnu stránku dojčenia pre samotnú ženu.

Ženy by mali mať informácie o dopade nedojčenia na svoje zdravie ešte pred tým, než spravia túto voľbu. Zdravie matky, sa nedá naliať do žiadneho umelého mlieka určeného pre jej dieťa. Dlhotrvajúca zmena hormonálneho profilu, ktorú dojčenie podporuje, nie je benefit, na ktorom by sa dalo marketingovo zarábať. A preto sa možno o ňom v kampaniach financovaných výrobcami umelých mliek veľa nehovorí.

Informačné kampane platené výrobcami umelých mliek, nie sú náhradou aktivity, ktorú by mal vykonávať štát. Osvetové kampane o rizikách spojených s nedojčením, informovanie o fyziologických hormonálnych zmenách spojených s dojčením a o ich pozitívnom dopade na zdravie žien a detí, sú predmetom verejného záujmu. Mali by byť finančne nezávislé od výrobcov umelého mlieka. Mali by podporovať dojčenie ako fyziologickú normu kŕmenia dojčiat.

1 Vplyv dojčenia na zdravie detí: Pochová, D., Timurová, M., Kovaľ, J. Klinika pediatrie, 21. január 2011, Prešov
000000210838579908508791
čo
 čo      07.06.2018 - 13:46:37 (modif: 07.06.2018 - 13:47:10), level: 1, UP   NEW !!CONTENT CHANGED!!
Formula milk companies are continuing to use aggressive, clandestine and often illegal methods to target mothers in the poorest parts of the world to encourage them to choose powdered milk over breastfeeding, a new investigation shows.
A Guardian/Save the Children investigation in some of the most deprived areas of the Philippines found that Nestlé and three other companies were offering doctors, midwives and local health workers free trips to lavish conferences, meals, tickets to shows and the cinema and even gambling chips, earning their loyalty. This is a clear violation of Philippine law.

Representatives from Nestlé, Abbott, Mead Johnson and Wyeth (now owned by Nestlé) were described as a constant presence in hospitals in the Philippines, where only 34% of mothers exclusively breastfeed in the first six months. Here, they reportedly hand out “infant nutrition” pamphlets to mothers, which appear to be medical advice but in fact recommend specific formula brands and sometimes have money-off coupons.
Hospital staff were also found to be recommending specific formula brands in lists of “essential purchases” handed to new mothers. Targeted advertising on Facebook and partnerships with influential “mummy bloggers” means mothers are being exposed to more unregulated formula promotion than ever before.
At the same time, powerful lobby groups have been working to curtail government legislation regulating formula marketing and promotion, in the Philippines and across the world.

All companies have rejected the allegations and denied any wrongdoing.

Mothers living in the ramshackle neighbourhoods of Metro Manila spoke of spending three-quarters of their income on formula milk, often forgoing food themselves.
TV advertising campaigns for follow-on milk by brands such as Bonna – which portray the “Bonna kid” as one who is smarter and succeeds in life – convinced them, they said, that bottle feeding is not only as good for the baby’s health as breast milk but will bolster their IQ and future prospects. Store displays of formula were splashed with claims such as “clinically proven to give the IQ + EQ advantage”. For mothers living in poverty, such aspirational marketing is particularly seductive.

Sitting in her neighbour’s kitchen in Malabon, one of the most deprived areas of Manila, Jessica Icawat, 24, wept as she recalled the sacrifices she had made to give Trista, her two-year-old daughter, Nestogen, a formula made by Nestlé. Breastfeeding had been hard and she turned to formula because the local community consensus was it is “fine, the same as breast milk”.

Stick thin, her cheek and collarbones sticking out, Icawat was visibly malnourished, as was Trista, whose swollen stomach stuck out beneath a faded pink Little Mermaid T-shirt. The average cost of Nestogen is 2,000 pesos (£28) a month but Icawat could afford to spend only 800 pesos.
“I didn’t eat just so I could feed the baby,” she said. “There were some days when I didn’t eat anything. And Nestogen is expensive so I could not always give it to my baby when she was hungry, I only gave her half bottles, four times a day.”
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2018/feb/27/formula-milk-companies-target-poor-mothers-breastfeeding#comments

000000210838579908387265
eiv
 eiv      25.08.2017 - 11:27:39 , level: 1, UP   NEW
mna celkom zaujalo, co mi povedal starucky doktor, ktoremu denne prejdu cez ruky desiatky zien, ked som bola 1. krat v zivote minuly rok na preventivnom ultrazvuku prsnikov.
ze ak sa chcem vyhnut rakovine, mala by som rychlo zas otehotniet a co najdlhsie dojcit. ze keby zeny boli stale tehotne a dojcili ako kedysi, tak by rakovina prsnika temer nebola. ja ze hahaha dve deti mi stacia, aj dokopy 2 a pol roka dojcenia, on ze jasne ok, ale toto je proste vyskumane a je to tak.
mozno by na sebecke a lenive matky zabrala kampan takehoto typu...

00000021083857990838726508387302
dd[Locked_OUT]
 dd[Locked_OUT]      25.08.2017 - 12:47:53 (modif: 25.08.2017 - 12:48:58) [1K] , level: 2, UP   NEW !!CONTENT CHANGED!!
nah...

gr3.gif

Breast cancer and breastfeeding: collaborative reanalysis of individual data from 47 epidemiological studies in 30 countries, including 50302 women with breast cancer and 96973 women without the disease. Lancet. 2002 Jul 20;360(9328):187-95.

00000021083857990838726508387280
čo
 čo      25.08.2017 - 11:54:13 (modif: 25.08.2017 - 11:55:54), level: 2, UP   NEW !!CONTENT CHANGED!!
Nemám rada označenie "sebecké a lenivé matky". ženy môžu byť neinformované, to je problém. Veľa žien nemá informácie o vplyve nedojčenia na svoje zdravie, potom niektoré spravia rozhodnutie na základe presvedčenia, že medzi umelou výživou a materským mliekom nie je až taký rozdiel. Ak budú mať všetky dostupné informácie a aj napriek tomu sa rozhodnú nedojčiť, treba to rešpektovať.

000000210838579908386429
Prospero
 Prospero      23.08.2017 - 17:52:10 (modif: 23.08.2017 - 17:53:27), level: 1, UP   NEW !!CONTENT CHANGED!!
Podobny poster som si vsimol pred tyzdnom v Berlinskej porodnici

2012-08-04-Breast-Milk-Composition-Versus-Formula-Ingredients-2.jpg

mozno by pomohlo keby niekto podobne veci nalepil aj do slovenskych porodnic

00000021083857990838642908386845
Macarat
 Macarat      24.08.2017 - 15:13:58 , level: 2, UP   NEW
Máš dojem, že je na Slovensku nejaké signifikantné množstvo žien, ktoré nedojčia len tak, lebo sa im nechce? Alebo čomu by to malo akože pomôcť?

00000021083857990838642908386431
čo
 čo      23.08.2017 - 17:54:41 , level: 2, UP   NEW
V slovenských pôrodniciach sú tiež kadejaké postery polepené. Problém vidím skôr v tej ne-pomoci, resp. v kladení prekážok v tom, aby sa mohlo dojčenie začať a pokračovať fyziologicky. To, čo tu niektorí spomenuli (že sa im nedostala pomoc pri dojčení v nemocnici po pôrode) je žiaľ bežná prax :(

0000002108385799083864290838643108386796
mirex
 mirex      24.08.2017 - 13:50:50 , level: 3, UP   NEW
A matky tiez nevedu svoje dcery k dojceniu...
Rodicky su odkazane na to co si samy vyhladaju.

Ak najdu Materske centrum s laktacnou poradkynou ako to funguje u nas v Trencine tak maju vyhrane. Ak nenajdu, tak je to tazke, tazke. Myslim ale, ze hlavne zalezi na vychove - ci budu chciet hladat info o dojceni alebo nie.

000000210838579908386429083864310838679608386968
čo
 čo      24.08.2017 - 18:13:34 (modif: 24.08.2017 - 18:14:49), level: 4, UP   NEW !!CONTENT CHANGED!!
Mnohé naše matky samé nedostali podporu. Ako deti sme nevideli ženy dojčiť (dodnes si pamätám, ako mama prišla z pôrodnice s mojou o 7 rokov mladšou sestrou a dojčiť chodila vždy do vedľajšej miestnosti - bolo to tabu.)

Výchova s tým má pramálo spoločné - veľa žien chce dojčiť, napriek tomu sa im to nakoniec nepodarí.

Ano _ Podporné skupiny dojčenia sú jedným z faktorov, ktoré môžu pomôcť ženám výrazne uľahčiť pri problémoch s dojčením.

Mothers and families need to be supported for their children to be optimally breastfed. Actions that help protect, promote and support breastfeeding include:

adoption of policies such as the International Labour Organization’s "Maternity Protection Convention 183" and "Recommendation No. 191", which complements "Convention No. 183" by suggesting a longer duration of leave and higher benefits;
adoption of the "International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes" and subsequent relevant World Health Assembly resolutions;
implementation of the "Ten Steps to Successful Breastfeeding" specified in the Baby-Friendly Hospital Initiative, including:
skin-to-skin contact between mother and baby immediately after birth and initiation of breastfeeding within the first hour of life;
breastfeeding on demand (that is, as often as the child wants, day and night);
rooming-in (allowing mothers and infants to remain together 24 hours a day);
not giving babies additional food or drink, even water, unless medically necessary;
provision of supportive health services with infant and young child feeding counselling during all contacts with caregivers and young children, such as during antenatal and postnatal care, well-child and sick child visits, and immunization; and
community support, including mother support groups and community-based health promotion and education activities.

000000210838579908386202
z
 z      23.08.2017 - 11:42:14 , level: 1, UP   NEW
"Dojčenie dieťaťa na požiadanie spôsobuje u väčšiny žien oddialenie nástupu menštruačného cyklu na niekoľko mesiacov alebo dokonca rokov po pôrode. Oddialenie menštruačného cyklu je žiaduci fyziologický jav, ktorého cieľom je z evolučného hľadiska zrejme tiež zabrániť viacerým tehotenstvám v krátkom časovom období. Zo zdravotného hľadiska ide o často opomínanú pozitívnu stránku dojčenia pre samotnú ženu."

toto ale nie je pravda... ze zena nema pocas dojcenia menstruaciu neznamena ze nemoze otehotniet,
"dojcenie nie je antikoncepcia" vidim napisane v kazdom letaku o materstve, v gyn. ordinaciach, poznam zeny ktore otehotneli pocas dojcenia, je to celkom zavadzajuca informacia

00000021083857990838620208386215
čo
 čo      23.08.2017 - 11:54:39 , level: 2, UP   NEW
http://www.who.int/features/factfiles/breastfeeding/facts/en/index2.html


Benefits for mothers

Breastfeeding also benefits mothers. Exclusive breastfeeding is associated with a natural (though not fail-safe) method of birth control (98% protection in the first six months after birth). It reduces risks of breast and ovarian cancer, type II diabetes, and postpartum depression.

00000021083857990838620208386211
čo
 čo      23.08.2017 - 11:47:17 (modif: 23.08.2017 - 11:47:30), level: 2, UP   NEW !!CONTENT CHANGED!!
Dojčenie odďaľuje nástup menštruačného cyklu a v skupinách obyvateľstva, ktoré nemá prístup k antikoncepcii je jedinou dostupnou formou antikoncepcie, ktorú môže využívať žena bez toho, aby sa musela spoliehať na partnera. Dojčenie zabráni (podľa odhadov) celosvetovo v rozvojových krajinách ročne viac otehotneniam ako všetka antikoncepcia vo vyspelých krajinách dokopy. To, že my máme prístup k antikoncepcii neznamená, že ku nej majú prístup všetky ženy.

0000002108385799083862020838621108386243
z
 z      23.08.2017 - 12:31:51 , level: 3, UP   NEW
nepaci sa mi ta formulacia lebo u zien ktore maju dostupnu antikoncepciu moze vzbudzovat dojem ze ju nepotrebuju

inak podpora dojcenia naozaj chyba..
v zilinskej porodnici maju sice na niekolkych miestach napisane co musi splnat Baby Friendly nemocnica ale z 10 bodov splnili ani nie dva - sice mi doniesli po porode dieta na prilozenie ale nesnazili sa ma nieco naucit a trvalo to tak 5 minut, potom ho zas zobrali.
splnili to ze matka a dieta su spolu v izbe.
nikdy neprisli skontrolovat dojcenie, naucit, poradit, zato sa pri kazdej moznej prilezitosti pytali na cumel, ktory som povedala ze nemam-nedam.
napriek tomu bez mojho vedomia a suhlasu dietatu dali cumel, a tiez dali dietatu bez mojho suhlasu umele mlieko

doma sme 3 mesiace bojovali s bolestivym kojenim, kozna ani gyn. mi nechceli predpisat "univerzalnu" mast ktoru odporuca mamila, ale nakoniec som ju zohnala a teraz sa konecne dojcime bez bolesti .)

a pritom aby sa predislo mnohym komplikaciam by stacilo venovat po porode kazdej matke a dietatu 15-30 minut odborneho poradenstva

000000210838579908386202083862110838624308386255
čo
 čo      23.08.2017 - 12:41:22 , level: 4, UP   NEW
inak 98 % spoľahlivosť nie je málo..

000000210838579908386202083862110838624308386246
čo
 čo      23.08.2017 - 12:33:54 , level: 4, UP   NEW
toto nie je článok o dojčení ako o antikoncepcii. Je to tam spomenuté ako jeden z faktorov. Priveľmi sme sa naučili uvažovať v kategórii "my" (biele vzdelané a finančne zabezpečené ženy) ja nepíšem o nejakej skupine žien. píšem o celej populácii.

ano, žilina je na tom otrasne :/

000000210838579908386132
azazel
 azazel      23.08.2017 - 10:03:36 , level: 1, UP   NEW
Tieto dojkove hnutia mi uz pripominaju antiwaxerov.

00000021083857990838613208484883
ID 1085352
 ID 1085352      11.04.2018 - 23:54:57 (modif: 11.04.2018 - 23:56:57), level: 2, UP   NEW !!CONTENT CHANGED!!
Inak haluz, že sa tu brojí proti umelej výžive lebo materské mlieko je prirodzené a tak.. čomu roziumiem.
Ale akonáhle matky prestanú kojiť tak dajú decku materské mlieko úplne iného živočíšneho druhu a to je ok a dokonca počas celého života až do smrti :)

Wait.. materské mlieko iného živočíšneho druhu..

Bizár

00000021083857990838613208386191
mamaralo
 mamaralo      23.08.2017 - 11:35:55 , level: 2, UP   NEW
táto veta tvoja mi inak rezonuje...

nanestastie zasa len rozdeluje zeny na tie co nemohli dojcit a dojkové lobby.. to sme dopadli, ked táto téma je takto primitívne uchopená v spolocnosti

0000002108385799083861320838619108386206
čo
 čo      23.08.2017 - 11:43:40 , level: 3, UP   NEW
ano, ale ono je to logické. Keď si vezmeš skúsenosť s dojčením prevažnej väčšiny žien - tá skúsenosť je taká, že dojčenie nešlo samé, bolo náročné, bolestivé. že to či dojčili nakoniec nezáležalo od toho či dojčiť chceli. Ak ku tomu pridáš prázdne reči o výhodách dojčenia (bez reálnej pomoci s problémami) tak máš presne túto situáciu v spoločnosti. Navyše je dojčenie považované za ženskú tému, zredukovalo sa na otázku (dobrej-zlej matky) Prezentuje sa názor (aj odborníkmi), že dojčenie je "prirodzené" a teda, že ide samé. Nikomu sa tým nechce týmpádom zaoberať, pretože v spoločnosti prevláda názor, že dojčenie či nedojčenie je výsledkom:
1. rozhodnutia ženy
2. slabej motivácie dojčiť
3. lenivosti
4. nepriaznivých okolností
5...
doplň si tam ďalšie "chyby" na strane ženy, len aby sme sa vyhli pomenovaniu problému takým spôsobom, že momentálne podpora dojčenia na Slovensku absentuje. Malo by to spadať do sféry zdravotníctva ale za kým ide žena, ktorá má problém s dojčením? Za pediatrom? Za gynekológom? Pod koho kompetencie to vlastne spadá?

00000021083857990838613208386139
čo
 čo      23.08.2017 - 10:10:47 [1K] , level: 2, UP   NEW
Až na to, že to nie je žiadne "dojkové hnutie" ale dôležitá celospoločenská téma, ktorá sa dotýka zdravia celej populácie. Keď sa ti niečo nechce čítať, tak nechápem, na čo vlastne reaguješ. just asking

0000002108385799083861320838613908386150
Macarat
 Macarat      23.08.2017 - 10:27:26 , level: 3, UP   NEW
Inak trochu súhlasím s azazelom, moja žena tiež nemohla kojiť a ten tlak čo na ňu bol zo všetkých strán vyvíjaný bol nenormálny, skoro ju to úplne položilo.
Výsledkom týchto kampaní je pocit, že žena, ktorá nekojí, je nechopná, zlá matka a dieťa bude do smrti trpieť.
Naopak, nejakú kampaň za umelú výživu som si vôbec nevšimol (okrem tých plagátov u lekárky, ktoré boli pravdupovediac skôr upokojujúce v našej situácii)

000000210838579908386132083861390838615008386151
čo
 čo      23.08.2017 - 10:29:33 , level: 4, UP   NEW
pripomienka fair enough je totiž rozdiel medzi reálnou podporou (ktorá predstavuje konkrétnu praktickú pomoc v podobe štátom poskytovaného poradenstva - ktoré momentálne na slovensku úplne absentuje) a medzi vychvaľovaním dojčenia do nebies. Rozprávať o dojčení aké je super, nie je bez reálnej pomoci ženám podpora.

00000021083857990838613208386139083861500838615108386158
Macarat
 Macarat      23.08.2017 - 10:38:33 , level: 5, UP   NEW
Tak to máš zase pravdu, lebo všetci (aj v pôrodnici) len mleli o dojčení, ale reálne to viac menej nechávali na totálne vystresovanú manželku. Trochu pomohlo, len keď sme si sami našli a zaplatili laktačnú poradkyňu.

0000002108385799083861320838613908386150083861510838615808386162
čo
 čo      23.08.2017 - 10:48:08 , level: 6, UP   NEW
ano, toto je problém. Laktačné poradkyne, ktoré si musíš zaplatiť z vlastného nie sú samozrejme plošné riešenie, a to z viacerých dôvodov - ich dostupnosť na celom SK nie je rovnaká, nie každý má finančné prostriedky na zaplatenie takejto služby, nie všetky ženy majú prístup k informáciám o službách LP

Vrátim sa ešte k tej pôrodnici. Dojčenie sa ustanovuje v prvých hodinách a dňoch po pôrode - keď tam absentuje podpora (prípadne je dieťa oddeľované od matky alebo sú jej dávané škodlivé rady ako napríklad dojčenie v časovo obmedzených intervaloch) spôsobí to reťazovú reakciu následných problémov s dojčením. Niektoré ženy majú šťastie a dojčia aj napriek tomu, iné to už nerozdojčia. Je mi ľúto, že máte takúto skúsenosť :/
Cieľom textu, ktorý som napísala nie je posudzovanie konkrétnych žien. to by som si nikdy nedovolila ani z ľudského hľadiska.

0000002108385799083861320838613908386142
azazel
 azazel      23.08.2017 - 10:14:02 , level: 3, UP   NEW
Kamaradka bola dost vpici, lebo dojcit nemohla zo zdravotnych dovodov a okolie jej do davalo vyzrat.

To je aj nasledok tychto kampani.

000000210838579908386132083861390838614208386147
čo
 čo      23.08.2017 - 10:22:46 , level: 4, UP   NEW
ach takto.
V prvom rade - tento článok nie je o konkrétnych ženách (aj keby sa rozhodli slobodne nedojčiť).

Za druhé - úprimne sa nestotožňujem s názormi, ktoré zraňujú iné ženy pre ich rozhodnutia (či už boli urobené v kontexte nejakých zdravotných alebo osobných rozhodnutí) pokiaľ má žena dostupnú všetku podporu zdr. systému (ak si želá dojčiť) vrátane pre ňu podstatných a potrebných informácií, praktickej pomoci, a aj napriek tomu nakoniec nedojčí, nikto nemá právo ju posudzovať.

za tretie - tvoj argument je podobný tomu, ako keby si povedal, že obézni ľudia sa cítia zle, keď sa propaguje zdravá životospráva a preto by sa malo mlčať o športovaní alebo stravovacích návykoch.

článok, ktorý som sem dala, sa venuje konkrétnej téme - neetickému marketingu. Tento je upravený v medzinárodných dohodách a tieto úpravy sú súčasťou oficiálnych dokumentov a direktív.

Tu ti skopčím stanovisko WHO k tejto téme.

Key facts

Every infant and child has the right to good nutrition according to the "Convention on the Rights of the Child".
Undernutrition is associated with 45% of child deaths.
Globally in 2017, 155 million children under 5 were estimated to be stunted (too short for age), 52 million were estimated to be wasted (too thin for height), and 41 million were overweight or obese.
About 40% of infants 0–6 months old are exclusively breastfed.
Few children receive nutritionally adequate and safe complementary foods; in many countries less than a fourth of infants 6–23 months of age meet the criteria of dietary diversity and feeding frequency that are appropriate for their age.
Over 820 000 children's lives could be saved every year among children under 5 years, if all children 0–23 months were optimally breastfed. Breastfeeding improves IQ, school attendance, and is associated with higher income in adult life. (1)
Improving child development and reducing health costs through breastfeeding results in economic gains for individual families as well as at the national level.
http://who.int/mediacentre/factsheets/fs342/en/

Na záver. Je mi ľúto, že ľudia do týchto tém vnášajú svoje osobné zranenia a neuvažujú v širšom kontexte. Je mi tiež ľúto, že sa ešte stále nájdu ľudia, ktorí tieto zranenia spôsobujú posudzovaním a odsudzovaním. A najviac ma mrzí, že táto atmosféra napomáha zachovaniu statusu quo - to je stav slabej podpory zo strany zdravotného systému - čo produkuje ďalšie a ďalšie frustrované a zranené ženy. Dojčenie či nedojčenie nie je veľakrát otázkou osobných rozhodnutí žien (alebo ich slabej vôle dojčiť). Je to výsledok podpory alebo nepodpory celej spoločnosti.

00000021083857990838613208386139083861420838614708386152
azazel
 azazel      23.08.2017 - 10:30:05 , level: 5, UP   NEW
To vazne davas na roven obezitu a neschopnost dojcit?

Obezita je z toho, ze clovek zerie a nehybe sa. Tam je recept jasny. Kdezto so stratenim mlieka je to ovela komplikovanejsie.

Stale tu pises, ako umela vyziva zabija deti. Pritom to nie je pravda. Ano, je neeticke umelu vyzivu podsuvat, ked sa to da aj inak. Ale niekedy sa inak neda a umele vyzivy maju coraz lepsie zlozenie.

0000002108385799083861320838613908386142083861470838615208386186
mamaralo
 mamaralo      23.08.2017 - 11:32:28 , level: 6, UP   NEW
vsak ale ak v nejakej krajine (povedzme na tých filipínach) nezmyselne propagovaná umelá výživa na úkor dojčenia - príprava umelej stravy v manilskom slume je eno nuno z pohladu hygieny... dojčí tam 7%? zien? pricom by v klude mohli dojčiť, ale im je povedané že umelé mlieko je pre ich deti lepsie, pricom je to klamstvo? tak potom áno, tá umelá výživa zabíja.. aj keď sa ti to nepáči...

toto tu je ako hovorí Co o ozajstnej podpore dojcenia, vonkoncom nemá byt o odsudzovaní zien ktoré nedojcili

000000210838579908386132083861390838614208386147083861520838618608386218
azazel
 azazel      23.08.2017 - 11:58:32 , level: 7, UP   NEW
No neviem a ja som tu obvinovany zo straw manov.

Problem manilskeho slum-u je uz len to, ze je to manilsky slum. Hygiena je tam uplne strasna.

00000021083857990838613208386139083861420838614708386152083861860838621808386221
čo
 čo      23.08.2017 - 12:04:02 , level: 8, UP   NEW
áno, práve preto sú neetické také marketingové stratégie, ktoré zámerne prevádzajú dojčené deti na umelú výživu. V niektorých afrických krajinách (predtým než tam zaviedli kódex) sa to robilo tak, že ženám tesne po pôrode rozdávali zdarma umelé mlieko (už v pôrodnici). Deti týchto matiek teda boli prvé dni kŕmené UM a ich matky nedojčili, následne prišli o mlieko a návrat k dojčeniu bol pre ne nemožný. výsledkom bola podvýživa, choroby a v mnohých prípadoch až smrť.

Prečítaj si celý ten článok a dočítaš sa, v čom spočívajú problémy na Slovensku.

0000002108385799083861320838613908386142083861470838615208386186083862180838622108386226
azazel
 azazel      23.08.2017 - 12:05:44 , level: 9, UP   NEW
Stale sa neprekusnem cez tu pseudoscience, sorry.

000000210838579908386132083861390838614208386147083861520838618608386218083862210838622608386228
čo
 čo      23.08.2017 - 12:07:04 , level: 10, UP   NEW
možno by pomohlo, keby si uviedol konkrétny príklad z článku, pretože takto sa nepohneme.